Privacy beleid

Gegevens de Krachtfabriek:

 1. Over dit privacy beleid

Dit document beschrijft het beleid van de Krachtfabriek gerelateerd aan de privacy van je persoonlijke informatie (Privacy beleid).

De Krachtfabriek is toegewijd om de privacy van de persoonlijke informatie die het verzameld en ontvangt te beschermen. De Krachtfabriek is gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is in de gehele Europese Unie.

Dit privacy beleid geldt voor al je contacten met de Krachfabriek.

Dit privacy beleid tracht uit te leggen:

 • welke soort persoonlijke informatie de Krachtfabriek verzameld en bewaard;
 • hoe de Krachfabriek je persoonlijke informatie verzameld en bewaard;
 • waarom de Krachtfabriek je persoonlijke informatie verzameld en bewaard;
 • hoe je jouw persoonlijke informatie mag inzien en aanpassen, zoals bewaard door de Krachtfabriek;
 • hoe je mag klagen over een breuk van de AVG of de wijze van omgang met je gegevens door de Krachtfabriek
 • of de Krachtfabriek je persoonlijke informatie verstuurd naar ontvangers in andere landen waarbij deze ontvangers zo goed als zeker getraceerd zullen worden.
 1. Je persoonlijke informatie

De Krachtfabriek verzameld alleen persoonlijke informatie (informatie die een individu kenmerkt of identificeert als een individu) waarvan de Krachtfabriek het nodig acht voor de functies en activiteiten van de Krachtfabriek. De Krachtfabriek tracht deze informatie tot een minimum te beperken.

Hierbij beroept de Krachtfabriek zich op de rechtsgrond het sluiten van een overeenkomst en het vragen van toestemming. Alleen noodzakelijke informatie voor het tot uitvoering brengen van een overeenkomst zal gevraagd worden. Voor gegevens buiten uitvoering van overeenkomst, denk aan een klanttevredenheidsonderzoek of marketing doeleinden, zal toestemming gevraagd worden.

De Krachtfabriek verzameld persoonlijke informatie om onze producten en diensten aan onze leden te leveren, inclusief omstandigheden wanneer:

 • het verwerken en het managen van lidmaatschap aanmeldingen;
 • het faciliteren van toegang tot de trainingsfaciliteiten voor leden;
 • het uitvoeren van marketingactiviteiten, onderzoek en speciale aanbiedingen;
 • het nauwkeurig identificeren wie er gebruik maken van de diensten van de Krachtfabriek;
 • het communiceren met leden, website bezoekers en online aanvragen.

De soorten informatie die de Krachtfabriek verzameld bevatten:

 • naam, leeftijd, geslacht en geboortedatum;
 • gezondheids- en fitnessdoelen;
 • licentie en bankgegevens;
 • contactgegevens (zoals telefoonnummer, fax en e-mail);
 1. Hoe de Krachtfabriek jouw persoonlijke informatie verzameld

De Krachtfabriek zal je persoonlijke informatie met wettige en eerlijke middelen rechtstreeks van je vragen, tenzij het onredelijk of onmogelijk is om dat te doen.

De Krachtfabriek zal de volgende gegevens direct trachten te verzamelen:

 • via e-mail;
 • via de telefoon (inclusief telefoongesprekken en SMS);
 • door geschreven correspondentie (zoals brieven, fax);
 • via hard-copy formulieren (inclusief registratieformulieren, inschrijfformulieren.);
 • persoonlijk;
 • via de website van de Krachtfabriek (online aanmelding of inzenden contactformulier);
 • via enquêtes.
 1. Ongevraagde persoonlijke informatie

Ongevraagde persoonlijke informatie is personele informatie die de Krachtfabriek krijgt, maar die ze niet actief hebben verzameld (zoals een opensollicitatie die door een individu wordt ingestuurd naar de Krachtfabriek zonder dat er een vacature uitstond).

De Krachtfabriek kan verslagen van ongevraagde persoonlijke informatie houden als de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is voor een of meer van de functies of activiteiten van de Krachtfabriek. Zo niet, is het beleid van de Krachtfabriek om de ongevraagde informatie te vernietigen, op voorwaarde dat het geoorloofd en redelijk genoeg is om dat te doen.

 1. Het gebruik van je persoonlijke informatie

De belangrijkste doeleinden waarvoor de Krachtfabriek informatie verzamelt, bezit, gebruikt en onthuld zijn om diensten en voordelen te verstrekken aan de leden en bij te dragen aan de groei van de Krachtfabriek leden. De Krachtfabriek gebruikt je persoonlijke gegevens voor het volgende:

 • proces aanvragen voor lidmaatschappen;
 • het begrijpen van de behoeften en vereisten van de leden van de Krachtfabriek;
 • het managen en onderhouden van de website en social media platformen van de Krachtfabriek;
 • het leveren van informatie over de diensten van de Krachtfabriek;
 • het leveren of verbeteren van de producten en diensten van de Krachtfabriek;
 • helpen om de voordelen van de Krachtfabriek leden te maximaliseren;
 • ieder ander doel wat direct gelinkt is aan de Krachtfabriek en waar je akkoord op moet hebben gegeven.

De Krachtfabriek kan ook je gegevens gebruiken om toezicht te houden voor elk onbevoegd gebruik van abonnementen en/of de diensten van de Krachtfabriek

 1. Doel van het verzamelen

Als de Krachtfabriek persoonlijke informatie verzamelt voor een doel (primaire doel: uitvoering van een overeenkomst), zal de informatie niet voor andere doeleinden (het secundaire doel) gebruiken, tenzij anders vermeld

 • je hebt ingestemd met het gebruik of de openbaarmaking van de persoonlijke informatie; of
 • in verband met het gebruik of de openbaarmaking van je persoonlijke gegevens:
  • gebruik of bekendmaking is vereist of onder Nederlandse wetgeving of een rechterlijke / tribunaal toegestaan;
  • een toegestane situatie bestaat in relatie tot gebruik of de openbaarmaking van de informatie;
  • een toegestane gezondheidsclaims situatie bestaat met betrekking tot het gebruik of de openbaarmaking van de informatie; of
  • De Krachtfabriek redelijkerwijs van mening is dat het gebruik of de openbaarmaking van de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is voor een of meer handhaving gerelateerde activiteiten die worden uitgevoerd door of namens een handhaving instantie.

Als de Krachtfabriek je gegevens gebruikt of onthult, omdat de Krachtfabriek redelijkerwijs meent dat het gebruik of de openbaarmaking van uw gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is voor een of meer handhaving gerelateerde activiteiten die worden uitgevoerd door of namens een handhaving lichaam, dient de Krachtfabriek een schriftelijke nota van het gebruik maken of openbaring in te dienen.

 1. Dien jij persoonlijke informatie aan te leveren?

Je kunt weigeren om persoonlijke informatie te verstrekken. Maar een weigering kan betekenen dat de door jou gevraagde dienst niet wordt verstrekt of het lidmaatschap zal worden geweigerd.

 1. Bewaartermijn

Jouw gegevens zullen voor de duur van de door jou gesloten overeenkomst met de Krachtfabriek bewaard worden. Hierna zal de Krachtfabriek deze vernietigen.

 1. Bescherming van je persoonlijke gegevens

De Krachtfabriek slaat informatie op verschillende manieren op, met inbegrip van papieren en elektronische vorm. De Krachtfabriek neemt redelijke maatregelen om het te beschermen tegen misbruik, interferentie, verlies, ongeautoriseerde toegang, wijziging of openbaarmaking, waaronder:

 • databases voor opslag beveiligen met wachtwoorden;
 • vertrouwelijkheid eisen van het personeel;
 • security firewalls voor de toegang tot systemen van de Krachtfabriek;
 • documentopslag veiligheidseisen;
 • verschaffen van toegang alleen aan geverifieerde individuen;

De Krachtfabriek kan niet garanderen dat persoonlijke gegevens wordt beschermd tegen ongeautoriseerde toegang of misbruik en de Krachtfabriek accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuiste handelingen van onbevoegde derden.

De Krachtfabriek zal je persoonlijke gegevens behouden voor zo lang als nodig is om verplichtingen jegens je te vervullen of voor de duur van de gesloten overeenkomst.

Zodra niet langer nodig is om je persoonlijke gegevens te behouden, zal de Krachtfabriek redelijke stappen ondernemen om je persoonlijke gegevens te vernietigen.

In het geval van een datalek zal er door de Functionaris Gegevensbescherming melding gemaakt worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zullen de betrokkene op de hoogte gesteld worden. Daarnaast Functionaris Gegevensbescherming alle informatie omtrent het lek vastleggen:

 • de feiten en gegevens over de aard van het datalek;
 • de categorieën van de getroffen betrokkenen en persoonsgegevens en indien mogelijk het aantal betrokkenen;
 • de gevolgen van het datalek;
 • de genomen maatregelen om het datalek aan te pakken;
 • of het datalek is gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens; en
 • of het datalek is gemeld aan de betrokkene(n).

De Functionaris Gegevensbescherming zal direct technische maatregelen in werking stellen, desalniettemin met behulp van ICT-experts om het lek te dichten en de schade van het lek te beperken.

 1. Jouw rechten en toegang krijgen tot je persoonlijke gegevens

Je hebt het recht om, op verzoek, toegang te krijgen tot alle archieven van de Krachtfabriek waarin je persoonlijke gegevens staan.

Om de toegang tot je persoonlijke informatie aan te vragen kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

De Krachtfabriek zal reageren op je verzoek om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens binnen een termijn van een maand.

De opgevraagde gegevens zullen verstrekt worden in pdf-document, mocht een andere aanlever vorm gewenst zijn met betrekking tot de dataportabiliteit geef dit gelieve aan in de aanvraag bij de Functionaris Gegevensbescherming.

Als de Krachtfabriek het verzoek om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens weigert, zal de Krachtfabriek een schriftelijke mededeling indienen waarin de redenen voor de weigering staan en hoe je kunt klagen over de weigering.

Redenen voor een weigering kunnen zijn wanneer het:

 • een ernstige bedreiging vormt voor het leven, de gezondheid of veiligheid;
 • een onredelijk effect zou hebben op de privacy van anderen;
 • onnozel of ergerlijk is;
 • betrekking heeft op een gerechtelijke procedure;
 • onwettig zou zijn;
 • is vereist of toegestaan door de wet of een rechterlijke / tribunaal orde;
 • waarschijnlijk handhaving gerelateerde activiteiten kunnen aantasten; of
 • betrekking heeft op een commercieel gevoelig beslissingsproces.

Wanneer je een verzoek om toegang tot persoonlijke informatie indient, zal de Krachtfabriek een bepaalde vorm van identificatie nodig hebben (zoals id kaart, rijbewijs of paspoort) zodat de Krachtfabriek kan controleren of je de persoon, op wie de informatie betrekking heeft, werkelijk bent.

 1. Help de Krachtfabriek om je persoonlijke gegevens nauwkeurig te houden

Het is jouw recht om je gegevens die bij de Krachtfabriek bekend zijn te mogen wijzigen of verwijderen. De Krachtfabriek zal dan ook te allen tijde redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de dossiers van persoonlijke informatie accuraat, actueel en volledig zijn.

Echter, de juistheid van de informatie hangt in grote mate af van de informatie die je verstrekt. Als je de Krachtfabriek niet alle toegang geeft tot alle persoonlijke gegevens die de Krachtfabriek nodig heeft, of de persoonlijke informatie onjuist of onvolledig is, dan kunnen de producten, diensten en informatie die de Krachtfabriek biedt worden beïnvloed.

Als je denkt dat er iets mis is met de informatie die de Krachtfabriek over je heeft, dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming en de Krachtfabriek zal proberen om je persoonlijke gegevens te corrigeren.

Verwijdering van je persoonlijke gegevens kan plaatsvinden op de volgende gronden:

 • feitelijk onjuiste gegevens bekend bij de Krachtfabriek;
 • de gegevens onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • op een andere manier in strijd met de wet worden gebruikt.

De Krachtfabriek zal binnen één maand reageren op je verzoek om je persoonlijke en deze in een redelijke termijn te corrigeren.

Als de Krachtfabriek je persoonlijke gegevens gecorrigeerd heeft zullen de oude gegevens gewist worden.

 1. Recht op vergetelheid & intrekken toestemming

Naast dat de Krachtfabriek de gegevens zal vernietigen zodra deze niet meer gebuikt worden zullen de gegevens ook vernietigd worden als:

 • Je de door jou gegeven toestemming intrekt;
 • De Krachtfabriek onrechtmatig verwerkt;
 • Als de door de wet bepaalde bewaartermijn van gegevens bereikt is;
 • Als een individu van onder de 16 jaar persoonsgegevens versterkt via onze website zullen deze onmiddellijk vernietigd worden.

Voor bepaalde gegevens zal de Krachtfabriek toestemming vragen. Jij hebt te allen tijde het recht je toestemming in te trekken. Neem voor het in trekken van je toestemming contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de Krachtfabriek.

 1. Links naar andere websites

Links naar websites van derden die de Krachtfabriek niet in de gaten houdt of onder controle heeft zijn bedoeld voor je gemak. De Krachtfabriek is niet verantwoordelijk voor de privacy- of veiligheidspraktijken van deze websites. Websites van derden moeten hun eigen privacy- en veiligheidsbeleid hanteren waarin de Krachtfabriek je aanraadt om te lezen voordat je persoonlijke informatie deelt met hen.

 1. Doorgeven persoonsgegevens buiten de EU of een internationale organisatie

De Krachtfabriek zal geen persoonsgegevens door geven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

 1. Gebruik geautomatiseerde besluitvorming

De Krachtfabriek maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 1. Het oplossen van je privacy problemen

Als je problemen hebt die je wilt bespreken met de Krachtfabriek of als je je zorgen maakt over de manier waarop de Krachtfabriek informatie heeft ingezameld of beheerd kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Voor meer informatie over privacy of als je bezorgdheid niet is opgelost, neem dan contact op met de dienst van de Autoriteit Persoonsgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl en op 0900 – 2001 201.

 1. Wijzigingen en toegang tot dit privacy beleid

De Krachtfabriek kan, op z'n tijd, dit privacy beleid bijwerken en rekening houden met nieuwe wetten en veranderingen. Wijzigingen in dit privacy beleid hebben geen invloed op gebruik van eerder verstrekte informatie.

Dit privacy beleid is beschikbaar op de website van de Krachtfabriek (www.dekrachtfabriek.com) Een gedrukt privacy beleid kan kosteloos worden verkregen worden door contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

 1. Functionaris Gegevensbescherming de Krachtfabriek

De Functionaris Gegevensbescherming van de Krachtfabriek kan bereikt worden via de volgende kanalen:

 • E-mail: jochem@dekrachtfabriek.com
 • Telefoon: 06 42 66 97 19
 • Post: Kerstraat 113, 6267EC CADIER & KEER t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming.